Vedtægter

Vedtægter for "The Hill Dancers"

§1. Foreningens navn og Hjemsted

Foreningens navn er: ”The Hill Dancers” Dens hjemsted er: Gladsaxe Kommune. Foreningen blev stiftet d.20. sept. 2012.
§2. Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme interessen, kendskabet samt muligheden for at danse Linedance og herigennem at skabe samvær, glæde og motion.

 §3. Medlemskab af foreninger 

Foreningen er tilknyttet DGI Storkøbenhavn og er dermed undergivet landdelsforeningens vedtægter.

§4. Foreningens ledelse 

1. Foreningens ledes af en bestyrelse som består af en formand, kasserer, samt yderlig 3 medlemmer, som vælges på en generalforsamling for en 2-årig periode: Formand vælges i lige årstal Kasserer vælges i ulige årstal 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige årstal 1 suppleant vælges for 1 år ad gangen. 1 revisor vælges for en 2-årig periode i ulige årstal 1 revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 3 fremmødte. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Suppleant må deltage i bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret.

§5. Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§6. Optagelse af medlemmer

Alle der kan tilslutte sig foreningens formål (paragraf 2) og vedtægter, kan optages som medlemmer, så snart det helårlige kontingent er betalt (§8). Der er ingen aldersbegrænsning. Instruktører er kontingent fritaget. Medlemmer under 15 år betaler ½ kontingent.

§7. Udmeldelse/udelukkelse af medlemmer

1. Medlemmer kan udmelde sig skriftlig uden varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke. 

2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. 

3. Bortvisning fra en danseaften besluttes af formanden, men kan påklages til bestyrelsen.

§8. Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.

§9. Ordinær generalforsamling

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i maj måned og varsles skriftlig enten pr. brev/mail/hjemmeside eller via opslag i klubben, med mindst 3 ugers varsel. 

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling. 

3. Alle medlemmer over 18 år og som ikke er i kontingent restance, har stemmeret.

4. Såfremt man ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan der gives fuldmagt til stemmeafgivelse til et andet medlem af klubben.

5. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen) Dog kræves til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. 

6. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

7. Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§10. Dagsorden for den ordinære generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlægges af det revideret regnskab til godkendelse.

4. Budget for kommende sæson til godkendelse. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. a) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til paragraf 4.

     b) Valg af suppleant.

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.

§11. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§12. Regnskab 

1. Foreningens regnskab følge kalenderåret. 

2. Konti i pengeinstitutter noteres i foreningens navn.

3. Af et eventuelt overskud kan intet udloddes til medlemmerne.

 §13. Revision 

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede.

§14. Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Forslag om vedtægtsændringer skal sendes til foreningens medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling.

§15. Foreningens opløsning 

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. 

2. I tilfælde af foreningens ophør, tilfalder foreningens formue almennyttige formål i Gladsaxe. 


Godkendt og vedtaget d. 11. maj 2014.